Przejdź do głównej zawartości

REFORMA W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM


15 września Sejm przyjął tzw. „tarczę prawną”, czyli ustawę, która ma uprościć  procedury administracyjne. Przewiduje ona zmianę ponad 40 ustaw.

Za przyjęciem tarczy było 285 posłów, przeciwko było zero głosów, a wstrzymało się 162.  Obecnie ustawa trafiła do Senatu.

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają wpłynąć na przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych.

Do najważniejszych nowych rozwiązań należy:

- wykorzystywanie postepowania uproszczonego lub milczący tryb załatwiania spraw m.in. w zakresie licencji połowowej czy książeczki żeglarskiej;

- ostrożne wprowadzanie jednoinstancyjności, w tym w sprawach wpisu do rejestru rzeczoznawców w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych czy zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów;

- elektronizacja procedur m.in. możliwość składania wniosku o udzielenie zgody wodnoprawnej oraz wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego z wykorzystaniem wzorów wniosków, prowadzenie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wyłącznie w postaci elektronicznej oraz możliwości składania m.in. wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów oraz ich obsługi przez uczelnię za pomocą uczelnianego systemu obsługi studentów.

Reforma sądownictwa administracyjnego - co sądzi o tym środowisko prawnicze?

Reforma ma również obejmować rozwiązania, które stosowane są już w procedurze cywilnej m.in. odnośnie zażaleń poziomych i posiedzeń niejawnych. Ponadto skargi na decyzje ministrów mają być rozpatrywane zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą skarżącego.

Pozytywnie jest oceniana zmiana dotycząca właściwości miejscowej wojewódzkich sądów administracyjnych. Według projektu ustawy skargi na decyzje ministrów w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego rozpatrywane będą przez wojewódzkie sądy administracyjne według kryterium miejsca zamieszkania lub siedziby skarżącego, nie zaś jak dotychczas według miejsca siedziby organu. Pozwoli to na przekazanie części spraw, które dotychczas kierowane są do WSA w Warszawie, mniej obciążonym wojewódzkim sądom administracyjnym.

Jednak obawy budzi wprowadzenie zażaleń poziomych do postępowań administracyjnych. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone w 2019 r. do Kodeksu postepowania cywilnego, które spowodowało i dalej powoduje spływanie licznych pytań do Sądu Najwyższego, ze względu na luki w regulacji i problemy interpretacyjne. W przypadku sądów administracyjnych możemy mieć podobną sytuację, jak w przypadku sądów cywilnych - czyli tak naprawdę nie będzie to usprawnienie, a pojawią się jedynie problemy.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Prawo.pl


Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Nowelizacja ustawy w celu przeciwdziałania lichwie

  Zmniejszyło się możliwe maksymalne oprocentowanie i pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego. 10 listopada została podpisana ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Ustawa antylichwiarska zacznie obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, ale część zmian zaczęła obowiązywać już od 18 grudnia 2022 r.  Ustawa wprowadza szereg zmian zarówno na gruncie prawa karnego, bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego, które mają na celu wykluczenie możliwości udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. Zmiany, które zaczęły obowiązywać od niedawno to m.in. obniżenie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz określenie, o jakie koszty chodzi.  Ustawa o kredycie konsumenckim dotychczas przewidywała, że pozaodsetkowe koszty pożyczek mogły wynosić 25 proc. pożyczonej kwoty plus 30 proc. za każdy rok kredytowania i nie więcej niż 100 proc. w całym czasie spłaty. Po zmia

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ

  Na gruncie toczących się od lat postępowań sądowych w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych powszechne stało się stwierdzanie nieważności umów kredytowych indeksowanych do tej waluty. O ile w przypadku w/w umów jest to obecnie niemalże oczywiste, należy zauważyć że analogiczna sytuacja może mieć miejsce również w przypadku umów kredytowych indeksowanych do każdej waluty obcej jak i kredytów złotówkowych . Zgodnie z regulacją art. 58 k.c., co do zasady czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. Podobny skutek pociąga za sobą sprzeczność czynności prawnej z zasadami współżycia społecznego. Z kolei w przypadku gdy nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Powyższe należy rozumieć jako unicestwienie umowy kredytu i traktowanie jej tak jakby nigdy nie została zaw

Zabezpieczenie umowy poprzez hipotekę

To czy warto zabezpieczać umowę omawialiśmy w jednym z naszych poprzednich postów, więc wiadomo już, że na pewno warto. Teraz należałoby omówić w jaki sposób można to uczynić. W dzisiejszym poście przybliżymy tematykę zabezpieczenia umowy poprzez ustanowienie hipoteki. Celem hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności, czyli wzmocnienie pozycji prawnej wierzyciela co do jej zaspokojenia. Na podstawie hipoteki nie uzyskujemy uprawnień do korzystania lub czerpania pożytków z obciążonej nieruchomości, chyba że na podstawie innego stosunku prawnego. Hipoteka stanowi pewne zabezpieczanie ze względu na dwa podstawowe aspekty. Po pierwsze hipoteka zachowuje skuteczność niezależnie od zmian podmiotowych po stronie właściciela obciążonej nieruchomości, tj. zmiana właściciela nie wpływa na istnienie hipoteki. Po drugie wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela, jeśli chodzi o podział środków uzyskanych ze sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości. Jednak pr