Przejdź do głównej zawartości

Posty

Nowelizacja ustawy w celu przeciwdziałania lichwie

  Zmniejszyło się możliwe maksymalne oprocentowanie i pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego. 10 listopada została podpisana ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Ustawa antylichwiarska zacznie obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, ale część zmian zaczęła obowiązywać już od 18 grudnia 2022 r.  Ustawa wprowadza szereg zmian zarówno na gruncie prawa karnego, bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego, które mają na celu wykluczenie możliwości udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. Zmiany, które zaczęły obowiązywać od niedawno to m.in. obniżenie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz określenie, o jakie koszty chodzi.  Ustawa o kredycie konsumenckim dotychczas przewidywała, że pozaodsetkowe koszty pożyczek mogły wynosić 25 proc. pożyczonej kwoty plus 30 proc. za każdy rok kredytowania i nie więcej niż 100 proc. w całym czasie spłaty. Po zmia
Najnowsze posty

Zastaw zwykły czy rejestrowy?

Kiedy koszty hipoteki są zbyt duże dla mniejszych wierzytelności polecane jest zabezpieczenie umowy w formie zastawu. Jego istota jest podobna do hipoteki tj. zabezpiecza wierzytelność poprzez ustanowienie pierwszeństwa do egzekucji z określonej rzeczy. Zastaw może zostać ustanowiony za rzeczy ruchomej lub prawach zbywalnych, jednak przedmiotem zastawu nie mogą być prawa, na których można ustanowić hipotekę, np. użytkowanie wieczyste. Podobnie jak w przypadku hipoteki wierzyciel ma możliwość dochodzenia zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności z przedmiotu zastawu, bez względu na to, czyją własnością jest ruchomość oraz z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, z wyjątkiem tych, którym przysługuje pierwszeństwo szczególne. Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa zawarta na piśmie z datą pewną między właścicielem a wierzycielem oraz, z zastrzeżeniem wyjątków, wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodził. Zastaw możn

Zabezpieczenie umowy poprzez hipotekę

To czy warto zabezpieczać umowę omawialiśmy w jednym z naszych poprzednich postów, więc wiadomo już, że na pewno warto. Teraz należałoby omówić w jaki sposób można to uczynić. W dzisiejszym poście przybliżymy tematykę zabezpieczenia umowy poprzez ustanowienie hipoteki. Celem hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności, czyli wzmocnienie pozycji prawnej wierzyciela co do jej zaspokojenia. Na podstawie hipoteki nie uzyskujemy uprawnień do korzystania lub czerpania pożytków z obciążonej nieruchomości, chyba że na podstawie innego stosunku prawnego. Hipoteka stanowi pewne zabezpieczanie ze względu na dwa podstawowe aspekty. Po pierwsze hipoteka zachowuje skuteczność niezależnie od zmian podmiotowych po stronie właściciela obciążonej nieruchomości, tj. zmiana właściciela nie wpływa na istnienie hipoteki. Po drugie wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela, jeśli chodzi o podział środków uzyskanych ze sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości. Jednak pr

Ciekawe przypadki dziwnego prawa

Dni Mięsne i Bezmięsne Nasza historia obfituje w różne nieprzewidziane wydarzenia. W tym obfituje w wiele rozwiązań prawnych do dziś wywołujących zdumienie. Znany jest dość szeroko anegdotyczny wręcz przepis prawa angielskiego, który stanowi, że w Yorku dopuszczalne jest zastrzelenie szkota za pomocą kuszy, za wyjątkiem niedziel. Jednakże jeśli szkot został przyłapany na byciu pijanym albo uzbrojonym może również być zastrzelony także w niedzielę. [1] Powyższe prawa obowiązują jedynie formalnie, a więc są martwym prawem. W tym cyklu artykułów postaram się przytoczyć najciekawsze przykłady nietypowych rozwiązań prawnych oraz przybliżyć cele, dla których je wprowadzano. Poza przedstawieniem faktów historycznych będę przedstawiał też swoje poważne, bądź żartobliwe stanowisko. Dystans zalecany. 😊 Pierwsze czym się zajmę w dzisiejszym wpisie to w jaki sposób ustawodawca Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) walczył z przedsiębiorczością. Okres trwania Polski Ludowej obfituje w różne

ZAWÓD RADCY PRAWNEGO A RODO

  Przetwarzanie danych osobowych przez radcę prawnego będącego pełnomocnikiem strony postępowania cywilnego. Zakres materialny Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zw. RODO [1] odnosi się do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych. W sytuacji kiedy dane przetwarzane przez pełnomocnika nie są przetwarzane choćby częściowo w sposób zautomatyzowany, nie są i nie będą częścią zbioru danych, którego administratorem jest pełnomocnik, RODO do takiego wykorzystywania danych osobowych nie będzie miało zastosowania. A tym samym pełnomocnik nie może zostać ukarany na podstawie art. 107 UODO [2] . Jeśli zatem pełnomocnik w celu poparcia swoich twierdzeń wykorzystuje dane osobowe, ale wykorzystanie to nie jest zautomatyzowane (np. pozyskuje on dane ustnie od mocodawcy i przekazuje je ustnie lub w t

REFORMA W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM

15 września Sejm przyjął tzw. „tarczę prawną”, czyli ustawę, która ma uprościć  procedury administracyjne. Przewiduje ona zmianę ponad 40 ustaw. Za przyjęciem tarczy było 285 posłów, przeciwko było zero głosów, a wstrzymało się 162.  Obecnie ustawa trafiła do Senatu. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają wpłynąć na przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych. Do najważniejszych nowych rozwiązań należy: - wykorzystywanie postepowania uproszczonego lub milczący tryb załatwiania spraw m.in. w zakresie licencji połowowej czy książeczki żeglarskiej; - ostrożne wprowadzanie jednoinstancyjności, w tym w sprawach wpisu do rejestru rzeczoznawców w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych czy zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów; - elektronizacja procedur m.in. możliwość składania wniosku o udzielenie zgody wodnoprawnej oraz wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego z wykorzystaniem wzorów wniosków , p

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ

  Na gruncie toczących się od lat postępowań sądowych w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych powszechne stało się stwierdzanie nieważności umów kredytowych indeksowanych do tej waluty. O ile w przypadku w/w umów jest to obecnie niemalże oczywiste, należy zauważyć że analogiczna sytuacja może mieć miejsce również w przypadku umów kredytowych indeksowanych do każdej waluty obcej jak i kredytów złotówkowych . Zgodnie z regulacją art. 58 k.c., co do zasady czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. Podobny skutek pociąga za sobą sprzeczność czynności prawnej z zasadami współżycia społecznego. Z kolei w przypadku gdy nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Powyższe należy rozumieć jako unicestwienie umowy kredytu i traktowanie jej tak jakby nigdy nie została zaw