Przejdź do głównej zawartości

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ

 

Na gruncie toczących się od lat postępowań sądowych w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych powszechne stało się stwierdzanie nieważności umów kredytowych indeksowanych do tej waluty.

O ile w przypadku w/w umów jest to obecnie niemalże oczywiste, należy zauważyć że analogiczna sytuacja może mieć miejsce również w przypadku umów kredytowych indeksowanych do każdej waluty obcej jak i kredytów złotówkowych.

Zgodnie z regulacją art. 58 k.c., co do zasady czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. Podobny skutek pociąga za sobą sprzeczność czynności prawnej z zasadami współżycia społecznego. Z kolei w przypadku gdy nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

Powyższe należy rozumieć jako unicestwienie umowy kredytu i traktowanie jej tak jakby nigdy nie została zawarta. W takim przypadku dochodzi do sytuacji, w której zarówno bank jak i kredytobiorca są nawzajem bezpodstawnie wzbogaceni i obowiązani są do zwrotu świadczeń, które nawzajem otrzymali, tzn. kredytobiorca ma obowiązek zwrotu na rzecz banku kwoty otrzymanego kredytu, natomiast bank obowiązany jest zwrócić kredytobiorcy wszystkie otrzymane wpłaty tytułem spłaty kredytu oraz prowizje, marże, ubezpieczenie niskiego wkładu itp.

Należy ponadto wspomnieć o podnoszonej przez banki kwestii ewentualnych procesów przeciwko kredytobiorcom z żądaniem wynagrodzenia za tzw. bezumowne korzystanie z kredytu. W tej kwestii ugruntowany jest już pogląd, iż banki nie mogą domagać się od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kredytu, który został unieważniony przez Sąd, a w sytuacji gdyby do takiego procesu doszło, kredytobiorca może zgłosić powództwo wzajemne o wynagrodzenie za korzystanie przez bank z jego pieniędzy, którymi spłacał kredyt, co jest to dopuszczalne zgodnie z treścią art. 204 k.p.c.

Reasumując powyższe należy wskazać, iż poruszona tematyka dotyczy w dużej mierze tzw. kredytów frankowych, niemniej jednak należy mieć na uwadze, że nie tylko w ich przypadku dochodzi do nadużyć ze strony banków w procesie zawierania umowy kredytowej i kształtowania jej treści.

Ostatni rok pokazał, że Polacy masowo zawierali umowy kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości z uwagi na rekordowo niskie stopy procentowe, które utrzymywały się niemalże na zerowym poziomie przez niespotykany okres czasu, co czyniło te kredyty niezwykle atrakcyjnymi. Niemniej jednak należy pamiętać, że taka sytuacja mogła prowadzić i z pewnością prowadziła do wielu nadużyć, o skutkach których dowiemy się za jakiś czas (czego nauczyły nas już sprawy frankowe), a jak wszyscy wiemy – historia lubi się powtarzać. 

Autor: B. Słapiński 

źródło obrazka: https://finanse.rankomat.pl/

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Nowelizacja ustawy w celu przeciwdziałania lichwie

  Zmniejszyło się możliwe maksymalne oprocentowanie i pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego. 10 listopada została podpisana ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Ustawa antylichwiarska zacznie obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, ale część zmian zaczęła obowiązywać już od 18 grudnia 2022 r.  Ustawa wprowadza szereg zmian zarówno na gruncie prawa karnego, bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego, które mają na celu wykluczenie możliwości udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. Zmiany, które zaczęły obowiązywać od niedawno to m.in. obniżenie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz określenie, o jakie koszty chodzi.  Ustawa o kredycie konsumenckim dotychczas przewidywała, że pozaodsetkowe koszty pożyczek mogły wynosić 25 proc. pożyczonej kwoty plus 30 proc. za każdy rok kredytowania i nie więcej niż 100 proc. w całym czasie spłaty. Po zmia

Zabezpieczenie umowy poprzez hipotekę

To czy warto zabezpieczać umowę omawialiśmy w jednym z naszych poprzednich postów, więc wiadomo już, że na pewno warto. Teraz należałoby omówić w jaki sposób można to uczynić. W dzisiejszym poście przybliżymy tematykę zabezpieczenia umowy poprzez ustanowienie hipoteki. Celem hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności, czyli wzmocnienie pozycji prawnej wierzyciela co do jej zaspokojenia. Na podstawie hipoteki nie uzyskujemy uprawnień do korzystania lub czerpania pożytków z obciążonej nieruchomości, chyba że na podstawie innego stosunku prawnego. Hipoteka stanowi pewne zabezpieczanie ze względu na dwa podstawowe aspekty. Po pierwsze hipoteka zachowuje skuteczność niezależnie od zmian podmiotowych po stronie właściciela obciążonej nieruchomości, tj. zmiana właściciela nie wpływa na istnienie hipoteki. Po drugie wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela, jeśli chodzi o podział środków uzyskanych ze sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości. Jednak pr