Przejdź do głównej zawartości

ZAWÓD RADCY PRAWNEGO A RODO

 

Przetwarzanie danych osobowych przez radcę prawnego będącego pełnomocnikiem strony postępowania cywilnego.

Zakres materialny Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zw. RODO[1] odnosi się do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych. W sytuacji kiedy dane przetwarzane przez pełnomocnika nie są przetwarzane choćby częściowo w sposób zautomatyzowany, nie są i nie będą częścią zbioru danych, którego administratorem jest pełnomocnik, RODO do takiego wykorzystywania danych osobowych nie będzie miało zastosowania. A tym samym pełnomocnik nie może zostać ukarany na podstawie art. 107 UODO[2].

Jeśli zatem pełnomocnik w celu poparcia swoich twierdzeń wykorzystuje dane osobowe, ale wykorzystanie to nie jest zautomatyzowane (np. pozyskuje on dane ustnie od mocodawcy i przekazuje je ustnie lub w tradycyjnym piśmie procesowym sądowi) a dane nie stanowią części zbioru prowadzonego przez pełnomocnika, wówczas takie przetwarzanie nie podlega przepisom RODO.

Czy pełnomocnik jest administratorem danych osobowych?

W polskim ustawodawstwie administratorami danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej są sądy. Początkowo w projekcie Ustawy[3] wdrażającej przepisy RODO zaproponowano, aby  radców prawnych i adwokatów traktować również jako administratorów w stosunku do danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu. Ostatecznie jednak zrezygnowano z wyraźnego określenia statusu radców prawnych i adwokatów, gdyż mogą zachodzić sytuacje,  w których nie można wykluczyć, że radca prawny lub adwokat będzie podmiotem przetwarzającym.

Status podmiotu przetwarzającego dane na rzecz klienta byłby nie do pogodzenia z podstawowymi zasadami wykonywania zawodu. Zawód radca prawny ma na celu ochronę prawną interesów klienta, który powinien być wykonywany ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. Radcę prawnego obowiązuje również tajemnica zawodowa obejmująca wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, w tym również pozyskane dane osobowe.

Jeśli czynności te wymagają wykorzystania danych osobowych wówczas nawet jeśli przepis nie odwołuje się wyraźnie do przetwarzania takich danych, przetwarzanie ich w niezbędnym zakresie należy traktować jako wypełnienie obowiązku spoczywającego na pełnomocniku.

Pewne kategorie danych osobowych podlegają szczególnej ochronie. Na podstawie z art. 9 ust. 1 RODO zabronione jest przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Jednakże takie dane często są przedmiotem twierdzeń i dowodów w postępowaniu cywilnym. Należy zatem wskazać, że jednym z wyjątków od zakazu ich przetwarzania jest sytuacja, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

Dodatkowe ograniczenia dotyczą danych osobowych o wyrokach skazujących oraz czynach zabronionych lub powiązanych środkach bezpieczeństwa. Wolno je przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 RODO wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wydaje się, że objęcie takich danych tajemnicą radcy prawnego stanowi odpowiednie zabezpieczenie, o którym mowa w tym przepisie.


Źródło: http://obsil.kirp.pl/opinie-i-stanowiska/[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. L 119, 4.5.2016, p. 1-88.

[2] Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.

[3] Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. z 2019, poz. 730.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Nowelizacja ustawy w celu przeciwdziałania lichwie

  Zmniejszyło się możliwe maksymalne oprocentowanie i pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego. 10 listopada została podpisana ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Ustawa antylichwiarska zacznie obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, ale część zmian zaczęła obowiązywać już od 18 grudnia 2022 r.  Ustawa wprowadza szereg zmian zarówno na gruncie prawa karnego, bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego, które mają na celu wykluczenie możliwości udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. Zmiany, które zaczęły obowiązywać od niedawno to m.in. obniżenie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz określenie, o jakie koszty chodzi.  Ustawa o kredycie konsumenckim dotychczas przewidywała, że pozaodsetkowe koszty pożyczek mogły wynosić 25 proc. pożyczonej kwoty plus 30 proc. za każdy rok kredytowania i nie więcej niż 100 proc. w całym czasie spłaty. Po zmia

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ

  Na gruncie toczących się od lat postępowań sądowych w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych powszechne stało się stwierdzanie nieważności umów kredytowych indeksowanych do tej waluty. O ile w przypadku w/w umów jest to obecnie niemalże oczywiste, należy zauważyć że analogiczna sytuacja może mieć miejsce również w przypadku umów kredytowych indeksowanych do każdej waluty obcej jak i kredytów złotówkowych . Zgodnie z regulacją art. 58 k.c., co do zasady czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. Podobny skutek pociąga za sobą sprzeczność czynności prawnej z zasadami współżycia społecznego. Z kolei w przypadku gdy nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Powyższe należy rozumieć jako unicestwienie umowy kredytu i traktowanie jej tak jakby nigdy nie została zaw

Zabezpieczenie umowy poprzez hipotekę

To czy warto zabezpieczać umowę omawialiśmy w jednym z naszych poprzednich postów, więc wiadomo już, że na pewno warto. Teraz należałoby omówić w jaki sposób można to uczynić. W dzisiejszym poście przybliżymy tematykę zabezpieczenia umowy poprzez ustanowienie hipoteki. Celem hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności, czyli wzmocnienie pozycji prawnej wierzyciela co do jej zaspokojenia. Na podstawie hipoteki nie uzyskujemy uprawnień do korzystania lub czerpania pożytków z obciążonej nieruchomości, chyba że na podstawie innego stosunku prawnego. Hipoteka stanowi pewne zabezpieczanie ze względu na dwa podstawowe aspekty. Po pierwsze hipoteka zachowuje skuteczność niezależnie od zmian podmiotowych po stronie właściciela obciążonej nieruchomości, tj. zmiana właściciela nie wpływa na istnienie hipoteki. Po drugie wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela, jeśli chodzi o podział środków uzyskanych ze sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości. Jednak pr