Przejdź do głównej zawartości

Zastaw zwykły czy rejestrowy?Kiedy koszty hipoteki są zbyt duże dla mniejszych wierzytelności polecane jest zabezpieczenie umowy w formie zastawu. Jego istota jest podobna do hipoteki tj. zabezpiecza wierzytelność poprzez ustanowienie pierwszeństwa do egzekucji z określonej rzeczy.

Zastaw może zostać ustanowiony za rzeczy ruchomej lub prawach zbywalnych, jednak przedmiotem zastawu nie mogą być prawa, na których można ustanowić hipotekę, np. użytkowanie wieczyste. Podobnie jak w przypadku hipoteki wierzyciel ma możliwość dochodzenia zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności z przedmiotu zastawu, bez względu na to, czyją własnością jest ruchomość oraz z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, z wyjątkiem tych, którym przysługuje pierwszeństwo szczególne. Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa zawarta na piśmie z datą pewną między właścicielem a wierzycielem oraz, z zastrzeżeniem wyjątków, wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodził. Zastaw można ustanowić także w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej. Ponadto zabezpiecza on roszczenia o odsetki za trzy ostatnie lata przed zbyciem rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym, przyznane koszty postępowania w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części kapitału oraz inne roszczenia o świadczenia uboczne, w szczególności roszczenie o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz o zwrot nakładów na rzecz.

Inną odmianą zastawu jest zastaw rejestrowy. Forma ta może okazać się bardziej korzystniejsza dla zastawcy, czyli dłużnika, ponieważ nie jest konieczne przeniesienie posiadania. Zastaw często ustanawia się na składnikach przedsiębiorstwa np. samochodach czy maszynach, więc w tym przypadku ustanowienie zastawu zwykłego byłoby niemożliwe. Zastawem rejestrowym można obciążyć każdą rzecz ruchomą, a także zbywalne prawa majątkowe. Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu a zastawnikiem oraz wpis do rejestru zastawów. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczny jest wpis do rejestru zastawów. Wpis taki ma charakter konstytutywny, co oznacza, że zastaw ten powstaje dopiero z chwilą dokonania takiego wpisu. Wpis dokonywany jest na wniosek, który powinien być złożony przez zastawnika lub zastawcę. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze powinien być złożony w sądzie rejonowym, w okręgu którego znajduje się miejsce zamieszkania (siedziba) zastawcy.

 

Źródło: I. Heropolitańska, Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, Warszawa 2018.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Nowelizacja ustawy w celu przeciwdziałania lichwie

  Zmniejszyło się możliwe maksymalne oprocentowanie i pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego. 10 listopada została podpisana ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Ustawa antylichwiarska zacznie obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, ale część zmian zaczęła obowiązywać już od 18 grudnia 2022 r.  Ustawa wprowadza szereg zmian zarówno na gruncie prawa karnego, bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego, które mają na celu wykluczenie możliwości udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim. Zmiany, które zaczęły obowiązywać od niedawno to m.in. obniżenie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz określenie, o jakie koszty chodzi.  Ustawa o kredycie konsumenckim dotychczas przewidywała, że pozaodsetkowe koszty pożyczek mogły wynosić 25 proc. pożyczonej kwoty plus 30 proc. za każdy rok kredytowania i nie więcej niż 100 proc. w całym czasie spłaty. Po zmia

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ

  Na gruncie toczących się od lat postępowań sądowych w sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych powszechne stało się stwierdzanie nieważności umów kredytowych indeksowanych do tej waluty. O ile w przypadku w/w umów jest to obecnie niemalże oczywiste, należy zauważyć że analogiczna sytuacja może mieć miejsce również w przypadku umów kredytowych indeksowanych do każdej waluty obcej jak i kredytów złotówkowych . Zgodnie z regulacją art. 58 k.c., co do zasady czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. Podobny skutek pociąga za sobą sprzeczność czynności prawnej z zasadami współżycia społecznego. Z kolei w przypadku gdy nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Powyższe należy rozumieć jako unicestwienie umowy kredytu i traktowanie jej tak jakby nigdy nie została zaw

Zabezpieczenie umowy poprzez hipotekę

To czy warto zabezpieczać umowę omawialiśmy w jednym z naszych poprzednich postów, więc wiadomo już, że na pewno warto. Teraz należałoby omówić w jaki sposób można to uczynić. W dzisiejszym poście przybliżymy tematykę zabezpieczenia umowy poprzez ustanowienie hipoteki. Celem hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności, czyli wzmocnienie pozycji prawnej wierzyciela co do jej zaspokojenia. Na podstawie hipoteki nie uzyskujemy uprawnień do korzystania lub czerpania pożytków z obciążonej nieruchomości, chyba że na podstawie innego stosunku prawnego. Hipoteka stanowi pewne zabezpieczanie ze względu na dwa podstawowe aspekty. Po pierwsze hipoteka zachowuje skuteczność niezależnie od zmian podmiotowych po stronie właściciela obciążonej nieruchomości, tj. zmiana właściciela nie wpływa na istnienie hipoteki. Po drugie wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela, jeśli chodzi o podział środków uzyskanych ze sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości. Jednak pr